jfmamjjasond
1610151924283237414550
2711162025293338424651
3812172126303439434752
49131822273135404448
514233649


uitlaat en (geen) loslopzones centrum Rotterdam

ff googlen: hondenpoep

In tekst en beeld.

Hondenpoep

Hondenpoep is voor veel mensen een bron van overlast. De aanpak verschilt per gemeente. In sommige gemeenten moeten hondenbezitters de hondenpoep opruimen en een opruimmiddel bij zich hebben. Andere gemeenten hebben speciale uitlaatplaatsen. In weer andere gemeenten wordt overlast ook via de APV aangepakt.

 1. Doelgroepen en regels
 2. Opbouw analyse
 3. Analyse 1: Als je je hond uitlaat, moet je een opruimmiddel bij je hebben.
 4. Analyse 2: Mensen moeten de uitwerpselen van hun hond opruimen.
 5. Externe factoren die het gedrag beïnvloeden
 6. Aanknopingspunten voor het bevorderen van naleving

Doelgroepen en regels

De doelgroepen in deze voorbeeldanalyse zijn hondenbezitters en/of mensen die honden uitlaten.

De regels voor hondenbezitters zijn teruggebracht tot de volgende twee: 
1. Als je je hond uitlaat, moet je een opruimmiddel bij je hebben. 
2. Je moet de uitwerpselen van je hond opruimen.

Naar boven

Opbouw analyse

Iedere analyse begint met een nalevingsschatting die de doelgroep verdeelt over (on)bewuste overtreders, nalevers en handhavingsafgeschrikten. Vervolgens wordt aan de hand van de dimensies uit de “Tafel van Elf” het gedrag van de doelgroep geanalyseerd. Ten slotte worden de externe factoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag en mogelijke aanknopingspunten voor gedragsverandering benoemd. 

Naar boven

Analyse 1: Als je je hond uitlaat, moet je een opruimmiddel bij je hebben.

Nalevingsschatting opruimmiddel: 
Geschat wordt dat de helft van de hondenbezitters het gewenste gedrag vertoont, de helft van de nalevers doet dit spontaan en de helft heeft een opruimmiddel bij zich zonder de regels te kennen. Vrijwel niemand overtreedt de regels bewust.

\"Voorbeeld

Voorbeeld nalevingsschatting opruimmiddel hondenpoep.

Naar boven

"Tafel van Elf" analyse opruimmiddel: 
De figuur laat zien dat de regel ‘je moet een opruimmiddel bij je hebben’ niet erg bekend is (t1). De regel zelf is voor veel hondenbezitters onduidelijk. Is één zakje per uitlaatbeurt voldoende of ben je in overtreding als je geen zakje meer over hebt? Het is voor de meeste hondenbezitters een kleine moeite om een zakje bij zich te steken (t2). Men accepteert deze regel en de uitvoering daarvan meer dan de opruimplicht (t3).

Een onzekere factor is dat niet alle handhavers even voorspelbaar zijn. Sommigen zijn gevoelig voor het argument dat de hond al heeft gepoept en de hondenbezitter daarom geen opruimmiddel meer bij zich heeft. Andere handhavers hanteren de regels strikter en bekeuren wel, omdat iemand nou eenmaal altijd een opruimmiddel bij zich moet hebben.

Hondenbezitters zijn over het algemeen gezagsgetrouw (t4). Ook zijn ze gevoelig voor sociale controle (t5). Ze worden snel door hun omgeving aangesproken als ze de poep van hun hond niet opruimen. Hondenbezitters hebben onderling veel contact en de sociale controle is groot. Verhalen over bekeuringen gaan rond op uitlaatveldjes en andere plekken waar hondenbezitters elkaar treffen.

De gepercipieerde mogelijkheid van een controle leidt er niet toe dat hondenbezitters ander gedrag gaan vertonen (t7). Het is voor een controleur zeer eenvoudig om een overtreding te constateren (t8). De kans op een boete is groot (t10). De hoogte van de boete zorgt er over het algemeen voor dat overtreders in het vervolg een opruimmiddel bij zich hebben (t11).

Analyse 2: Mensen moeten de uitwerpselen van hun hond opruimen.

Nalevingsschatting opruimplicht: 
Een flink deel van de hondenbezitters ruimt de poep van de hond op zonder aansporing hiertoe. Ze hebben zelf ook last van hondenpoep. Ruim de helft van de hondenbezitters houdt zich niet aan de regels. De meesten doen dat bewust, een enkeling onbewust.

\"Voorbeeld

Voorbeeld nalevingsschatting opruimplicht hondenpoep.

Naar boven

\'Tafel van Elf\' analyse opruimplicht: 
De regels (t1) voor het opruimen van hondenpoep zijn redelijk duidelijk. Het kost de hondenbezitter wel enige moeite (t2) om de poep op te ruimen. Het is een vies werkje en je moet er aan denken om zakjes mee te nemen. De opbrengst is een schone openbare ruimte, voor alle gebruikers. Ook hondenbezitters vinden hondenpoep vies en onhygiënisch en begrijpen best dat de poep opgeruimd moet worden (t3).

Dat degene die de hond uitlaat de poep zelf moet opruimen, kan echter op veel minder begrip rekenen. Veel hondenbezitters vinden dat de gemeente het moet doen, ze betalen immers hondenbelasting. Hondenbezitters zijn, een enkeling uitgezonderd, gezagsgetrouw (t4) en zeer gevoelig voor sociale controle (t5). Ze worden regelmatig aangesproken door buren of voorbijgangers.

Het komt echter nauwelijks voor dat een overtreding wordt gemeld. (t6). De kans dat er tijdens het uitlaten gecontroleerd wordt, hangt volgens handhavers af van de capaciteit die hierop wordt ingezet (t7). Vaak zijn er te weinig controleurs om structureel of langdurig op bepaalde plaatsen te controleren.

Het is bovendien lastig om een overtreder op heterdaad te betrappen (t8). Een handhaver moet met eigen ogen zien dat de hond poept en dat de eigenaar de uitwerpselen niet opruimt. Wordt er een overtreding geconstateerd, dan volgt er vrijwel zeker een sanctie (t10). Ook de ernst van deze sanctie, vaak een geldboete, maakt over het algemeen indruk (t11) en kan het gedrag veranderen.

Externe factoren die het gedrag beïnvloeden

Er zijn drie externe factoren die mogelijk van invloed zijn op het nalevingsgedrag van hondenbezitters: 

De eerste factor is stedelijkheid of bevolkingsdichtheid. In stedelijk gebied leveren verschillende functies en gebruikers voortdurend strijd om de openbare ruimte. In landelijke gebieden is meer ruimte en zijn functies vaak fysiek gescheiden. Dat beperkt de overlast, zodat er soms niet eens beleid nodig is.

De tweede factor die van invloed is op het gedrag van hondenbezitters is de wijk. Achterstandswijken met veel sociale huur, gestapelde bouw en een groot verloop onder bewoners hebben meer overlast van hondenpoep. In deze buurten is ook bovengemiddeld sprake van andere vormen van overlast, zoals zwerfvuil en graffiti. Vermoedelijk heeft dit te maken met gebrekkig normbesef en geringe sociale controle. Een uitzondering vormen achterstandsbuurten waar iedereen elkaar kent. In deze buurten is de sociale controle juist zeer sterk en confronteren bewoners elkaar op niet zachtzinnige wijze met ongewenst gedrag.

De derde externe factor is de mate waarin gemeenten hondenbezitters tegemoet komen. Hierbij valt te denken aan: dispensers voor zakjes, voldoende prullenbakken, maar ook aan hondenuitlaatgebieden. Hondenbezitters zullen eerder geneigd zijn zich aan de regels te houden als de gemeente laat zien dat ze bereid is om te investeren in een schone openbare ruimte.

Naar boven

Aanknopingspunten voor het bevorderen van naleving

Het meenemen van een opruimmiddel is vooral een kwestie van het bekend zijn met de regels (t1) en eenduidigheid van de regels. Hondenbezitters moeten weten waar ze aan toe zijn. Voorlichting gekoppeld aan de jaarlijkse hondenbelastingaanslag is een mogelijkheid om het onderwerp over het voetlicht te brengen.

Een duidelijk aanknopingspunt is dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de poep (t3). De acceptatie kan worden vergroot door duidelijk te zijn over de gevaren van hondenpoep voor de gezondheid van mens (spelende kinderen) en dier. Uitleg over wat er gebeurt met de hondenbelasting en “Waarom de hond wel en de kat niet?” kan ook een hoop kou uit de lucht halen. Faciliteiten voor het opruimen van hondenpoep maken een goede kosten-batenafweging (t2) makkelijker en dat komt de naleving ten goede.

Een ander aanknopingspunt is de angst van hondenbezitters voor reputatieschade bij bijvoorbeeld buurtgenoten. Maak gebruik van deze gevoeligheid door bijvoorbeeld aan te haken bij de “ergernis nummer 1” vermelding van hondenpoep door een moreel appel: ‘Je trekt thuis toch ook het toilet door?’ Of door de sociale controle te mobiliseren (aanspreken bewoners onderling).  

De controlekans kan selectief (t7 en t9) worden beïnvloed door gerichte acties. Recentelijk zijn er berichten verschenen over DNA-onderzoek dat de detectiekans kan versterken. De haalbaarheid daarvan is onbekend.

 


Als het gaat om de buitenruimte, staat hondenpoep nummer ??n op de lijst van ergernissen van Rotterdammers. Niemand vindt het immers leuk om in hondenpoep te trappen. Bovendien ziet de straat er vies uit. Honden die niet zijn aangelijnd, kunnen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid.
 
In welke situaties gebruikt u het?
In Rotterdam hebben de deelgemeenten bepaald dat er een opruimplicht geldt voor hondenpoep. Dit betekent dat een hondeneigenaar of houder de poep onmiddellijk moet opruimen. Er zijn twee uitzonderingen: in uitlaatplaatsen en losloopgebieden geldt geen opruimlicht. Hier hoeft de eigenaar of houder de poep niet op te ruimen. De deelgemeente wijst deze uitlaatplaatsen en losloopgebieden aan. Deze zijn duidelijk aangegeven met speciale borden. De deelgemeenten maken afspraken met Roteb over het schoonmaken van de uitlaatplaatsen en losloopgebieden waar hondenpoep ligt. De deelgemeenten maken ook afspraken met Stadstoezicht over de controle op de opruimplicht. Meer informatie over de aanwijzing en het schoonmaken van de uitlaatplaatsen en losloopgebieden in uw wijk en over de controle op de opruimplicht kunt u krijgen bij uw deelgemeente.

In Rotterdam geldt ook een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopgebieden. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Stadstoezicht controleert of hondenbezitters of houders zich ook houden aan de aanlijnplicht. Net zoals bij de opruimplicht maken de deelgemeenten afspraken met Stadstoezicht over de controle op de aanlijnplicht. Meer informatie over de controle op de aanlijnplicht kunt u krijgen bij uw deelgemeente.

Behalve Stadstoezicht controleert ook de politie op het naleven van de regels voor de aanlijn- en opruimplicht. Hondeneigenaren of houders die zich niet aan de hondenpoepregels houden, krijgen een boete van ? 90,-. Als de hondenpoep vervolgens niet wordt opgeruimd, ruimt de gemeente het op en worden de opruimkosten van ? 113,50 op de eigenaar of houder verhaald. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van ? 60,-. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, wordt een boete van ? 90,- opgelegd. 

Heeft u klachten over de vervuiling van de buitenruimte? Bel dan de gratis de gemeente Rotterdam op 0800-1545 (24 uur per dag) of meld uw klacht via het Klachtenformulier buitenruimte. 


Meer informatie op Hondenpoepinrotterdam.nl.
 
Leverende organisatie:
Stadstoezicht Rotterdam
 

Controle aanlijn- en opruimplicht

Als het gaat om de buitenruimte, staat hondenpoep nummer één op de lijst van ergernissen van Rotterdammers. Niemand vindt het immers leuk om in hondenpoep te trappen. Bovendien ziet de straat er vies uit. Honden die niet zijn aangelijnd, kunnen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid.

Opruimplicht

In Rotterdam hebben de deelgemeenten bepaald dat er een opruimplicht geldt voor hondenpoep. Dit betekent dat een hondeneigenaar of houder de poep onmiddellijk moet opruimen. Er zijn twee uitzonderingen: in uitlaatplaatsen en losloopgebieden geldt geen opruimlicht. Hier hoeft de eigenaar of houder de poep niet op te ruimen. De deelgemeente wijst deze uitlaatplaatsen en losloopgebieden aan. Deze zijn duidelijk aangegeven met speciale borden. De deelgemeenten maken afspraken met Roteb over het schoonmaken van de uitlaatplaatsen en losloopgebieden waar hondenpoep ligt. De deelgemeenten maken ook afspraken met Stadstoezicht over de controle op de opruimplicht. Meer informatie over de aanwijzing en het schoonmaken van de uitlaatplaatsen en losloopgebieden in uw wijk en over de controle op de opruimplicht kunt u krijgen bij uw deelgemeente

Aanlijnplicht

In Rotterdam geldt ook een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopgebieden. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Stadstoezicht controleert of hondenbezitters of houders zich ook houden aan de aanlijnplicht. Net zoals bij de opruimplicht maken de deelgemeenten afspraken met Stadstoezicht over de controle op de aanlijnplicht. Meer informatie over de controle op de aanlijnplicht kunt u krijgen bij uw deelgemeente

Handhaving

 

Behalve Stadstoezicht controleert ook de politie op het naleven van de regels voor de aanlijn- en opruimplicht. Hondeneigenaren of houders die zich niet aan de hondenpoepregels houden, krijgen een boete van € 90,-. Als de hondenpoep vervolgens niet wordt opgeruimd, ruimt de gemeente het op en worden de opruimkosten van € 113,50 op de eigenaar of houder verhaald. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van € 60,-. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, wordt een boete van € 90,- opgelegd.

 

Aanlijnplicht honden
art. 2.4.10 lid 1a APV.

Opruimplicht hondenpoep: 
art. 2.4.10a APV.

Verbodsgebied voor honden: 
art. 2.4.10 lid 1b APV

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam                                       

 

Klachten buitenruimte

Heeft u klachten over de vervuiling van de buitenruimte? Bel dan de gratis de gemeente Rotterdam op 0800-1545 (24 uur per dag) of meld uw klacht via het Klachtenformulier buitenruimte.

Meer informatie op Hondenpoepinrotterdam.nl. en op Honden uitlaten, hoendenpoep en uitlaatzones

 


De gemeente gaat de overlast van hondenpoep harder aanpakken. Vanaf volgende maand moeten hondenbezitters € 113,50 en een boete van € 90,00 betalen als zij de hondenpoep niet zelf opruimen.

 

Hondenpoep op straat? € 90 boete + € 113,50 kosten!

 

De gemeente gaat de overlast van hondenpoep harder aanpakken. Vanaf volgende maand moeten hondenbezitters € 113,50 en een boete van € 90,00 betalen als zij de hondenpoep niet zelf opruimen op plaatsen waar de opruimplicht geldt. In de speciaal aangewezen uitlaatzones ruimt de gemeente hondenpoep op. Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van Rotterdammers want het trekt vuil en ongedierte aan en geeft de stad een vieze en vuile aanblik. 

 

Opruimplicht

Om vervuiling van de openbare ruimte tegen te gaan heeft de gemeente plaatsen aangewezen waar een opruimplicht geldt voor hondenpoep. Veel hondenbezitters maken goed gebruik van de zogenaamde uitlaatzone’s of verwijderen direct de hondenpoep op plekken waar de opruimplicht geldt. De dienst Stadstoezicht handhaaft op de opruimplicht en Roteb zorgt voor het schoonhouden van de uitlaatzones. Ondanks alle inspanning is hondenpoep nog steeds een groot probleem in Rotterdam, het is één van de grootste ergernissen van Rotterdammers.

 

Lik op stuk

Rotterdamse hondenbezitters krijgen deze maand een brief waarin zij over de hardere aanpak worden geïnformeerd. Overtreders van de opruimplicht die op heterdaad worden betrapt krijgen een boete van € 90,00 en een rekening van € 113,50 voor het opruimen door de gemeente als de hondenpoep niet onmiddellijk zelf wordt opgeruimd. De totale kosten komen dan op € 203,50. Bovendien controleert de gemeente gelijk of de overtreder hondenbelasting heeft betaald. Als dat niet zo is, wordt een naheffing verstuurd. Het tarief voor een hond is in 2009 €115,68.

 

Handhaving Stadstoezicht

Medewerkers van Stadstoezicht letten niet alleen op bijvoorbeeld drugsoverlast, huisvuil, fietsen op de stoep, fout geparkeerde auto’s, maar ook op andere ergernissen zoals het naleven van de opruimplicht hondenpoep en loslopende honden. Als een hondenbezitter op heterdaad wordt betrapt en de hondenpoep wordt niet direct opgeruimd, wordt Roteb gewaarschuwd om de poep te verwijderen. De rekening voor het opruimen wordt gestuurd door Gemeentebelastingen Rotterdam en de boete komt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).


Wanneer u met een hond over straat wilt, geldt er een halsbandgebod, een aanlijngebod en gelden er regels op welke plekken een hond zijn behoefte kan doen.
 
In welke situaties gebruikt u het?
Wanneer u met een hond over straat wilt, gelden samengevat de volgende regels:

 • Honden overal aanlijnen, behalve in hondenlosloopgebieden;
 • Hondenpoep overal opruimen. Geen opruimplicht op uitlaatplaatsen en losloopgebieden.
 • Op sommige plaatsen mogen geen honden komen. Deze plaatsen zijn met borden aangegeven. Honden mogen nooit op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide komen.
De hondenuitlaatplaatsen, de hondenlosloopzones en de plaatsen waar geen honden mogen komen zijn met de volgende borden aangegeven:

\"Bord
Bovenstaande regels gelden niet voor geleidehonden mits deze hond als geleidehond aantoonbaar is gekwalificeerd en voor geleidehonden in opleiding.

Hieronder vindt u een toelichting op de regels

Halsbandgebod
Een hond moet een halsband, een identificatiekenmerk of een ander onderscheidings­teken dragen, waardoor duidelijk is wie de eigenaar of houder van de hond is.

Aanlijngebod
U mag met de hond alleen aangelijnd over straat. De lengte van de lijn gemeten van hand tot halsband mag maximaal 5 meter zijn. Als een hond niet aangelijnd op staat loopt, kan u een bekeuring krijgen van ?&nbsp60,- (tarief 2009). Een hond mag alleen los lopen in zogenaamde uitrengebieden. De (deel)gemeente wijst deze gebieden aan. De gebieden zijn met borden aangegeven.

Verbod voor honden
Op sommige plaatsen mogen geen honden komen. Deze plaatsen zijn met borden aangegeven. Honden mogen nooit op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide komen.

Hondenpoepregels
 • De hond mag zijn behoefte alleen op speciaal aangewezen plaatsen doen, de zogenaamde hondenuitlaatzones.
 • De hond mag zich nooit van zijn uitwerpselen ontdoen op het troittoir, voet- of fietspad, op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide, op het strand of op een groenstrook.
 • U moet overal in Rotterdam de uitwerpselen van de hond altijd onmiddellijk opruimen.
 • De gemeente heeft hondenuitlaatzones aangewezen waar de opruimplicht niet geldt. De hondenuitlaatzones zijn met borden aangegeven. Op de borden staat aangegeven of u de hond in die hondenuitlaatzone los mag laten lopen of dat u de hond moet aanlijnen. De deelgemeente wijst deze hondenuitlaatzones aan.
 • Als u de hondenpoep niet onmiddellijk opruimt, kan u een bekeuring krijgen van ? 90,- (tarief 2009). Als de gemeente de hondenpoep moet opruimen, kan u daarvoor een rekening krijgen van ? 113,50 (tarief 2009). De gemeente controleert gelijk of u de hondenbelasting hebt betaald. Als dat niet zo is, stuurt Gemeentebelastingen u een naheffing (belasting ?n boete).
 
De meest gestelde vragen hierover
 • Hoe kom ik aan een plattegrond van de hondenuitlaatplaatsen en -zones?
 • Meest gestelde vragen over controle 
  aanlijn- en opruimplicht honden(poep)

   

  1.      Hoe treedt Stadstoezicht op tegen de aanlijnplicht- en opruimplicht?

  Stadstoezicht schrijft een boete uit indien u zich niet houdt aan de opruim- en/of aanlijnplicht. De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008 schrijft voor dat hondenpoep verwijderd moet worden op plekken waar de opruimplicht geldt. Ook moeten honden altijd aangelijnd zijn. De boete voor het niet voldoen aan de aanlijnplicht bedraagt € 60,- en voor de opruimplicht € 90,-. Beide boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

  Als Stadstoezicht u betrapt op het moment dat u hondenpoep niet opruimt, krijgt u dus een boete. De medewerker van Stadstoezicht zal u vervolgens vragen de hondenpoep meteen op te ruimen. Doet u dit niet, dan ruimt de gemeente het op en verhaalt de opruimkosten van € 113,50 op u. Vervolgens ontvangt u hierover een brief van Gemeentebelastingen Rotterdam, die de opruimkosten int.

   

  2.      Waarom moet ik betalen voor de opruimkosten hondenpoep als ik al hondenbelasting betaal?

  Roteb moet speciaal komen voor het opruimen van de hondendrol. De kosten van dit bedrijf kunnen niet betaald worden uit de hondenbelasting. De hondenbelasting wordt onder andere gebruikt voor het schoonhouden en onderhouden van de uitlaat- en losloopzones.

  Het hondenbeleid in Rotterdam is een paar jaar geleden ingevoerd. Omdat hondenpoep nog steeds een groot probleem is heeft de gemeente besloten de vervuiler strenger aan te pakken en te laten betalen voor het opruimen van de poep.

   

  3.    Wat als ik het niet eens ben met de boete of met de opruimkosten?

  Boete aanlijn- en/of opruimplicht

  Wanneer u het niet eens bent met de boete voor de aanlijn- en/of opruimplicht dan kunt u verzet instellen bij de Officier van Justitie.

   

  U dient verzet in bij de Officier van Justitie binnen twee weken na kennisneming van de boete. Daarna is de boete definitief.

   

  Verzet instellen kan door een brief te sturen naar:

  Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

  Postbus 50 000

  3500 MJ Utrecht

   

 
 • Waardeer:
Array
(
)

*

laat dit veld leeg